پنجشنبه, 28 دی 1396

آخرین بروز رسانی: 07:20:58 PM GMT

منتخب:
صفحه‌ی کنونی: بانک بانک

بانک

حسابهای بانکی شرکت مرجع اروپا

 

آلمان:

نام بانک:                                       Sparkasse KölnBonn

صاحب حساب:                               Ahmadipour

Konto-Nr:                                 1072283623

BLZ:                                   370 501 98

دیگر نقاط:

نام بانک:                                         Sparkasse

صاحب حساب:                                Ahmadipour

IBAN:       DE14 7601 0085 0715 9488 54

BIC:                                     PBNKDEFF

ایران:

نام بانک:                                        بانک ملت (کوتاه مدت متمرکز اشخاص حقیقی انفرادی)

صاحب حساب:                               شرکت مرجع اروپا

شماره حساب:                              3207224332

صندوق پس انداز ایرانیان اروپا:

نام بانک:                                       Commerz Bank

صاحب حساب:                              Ahmadipour

Konto-Nr:                               0135582500

BLZ:                                 370 400 44